Privacybeleid

Artikel 1- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

Door Escape Retie worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van het realiseren van reserveringen verkregen via de website www.escaperetie.be

Deze persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens en cookies en/of IP-adressen. Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. levering van de producten/diensten die Escape Retie aanbiedt.

Escape Retie vraagt middels dit privacy beleid expliciete toestemming aan de betrokkene om de gegevens aan te leveren.

Escape Retie verzamelt de persoonsgegevens op de volgende wijze:

Gegevensverzameling via het internet zoals het plaatsen van een reservering, contactformulier invullen, gegevens uploaden, referenties plaatsen of gebruik maken van social media;

Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;

Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 2- Omgang met gegevens:

Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden verwerkt door Escape Retie. De verzamelde persoonsgegevens worden ten allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Indien betrokkene vaststelt dat diens persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij Escape Retie, zal de betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij Escape Retie. Escape Retie zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze persoonsgegevens.

Artikel 3- Doeleinden gegevens:

Escape Retie gebruikt persoonsgegevens van betrokkenen voor de levering van de diensten en het daarbij behorende contact tussen Escape Retie en de klant.

Verwerking van de persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

Artikel 4- Opslag gegevens en bewaartermijn:

De bewaartermijn van de persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal vijf jaar, tenzij een wettelijke grondslag een andere termijn aanduidt waardoor Escape Retie verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren. De klant kan ten allen tijde aangeven dat hij/zij de contactgegevens graag verwijderd wil hebben.

Escape Retie maakt gebruik van beveiligingscamera's maar er worden geen opnames gemaakt. Deze camera's worden ingezet voor de beveiliging van de gasten, werknemers en bezittingen.

Artikel 5- Beveiliging gegevens:

Escape Retie treft passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.

Escape Retie neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige vorm van onrechtmatige verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 6- Cookies en privacy

Bij het bezoeken van onze website kan Escape Retie informatie van de klant over het gebruik van de website verzamelen d.m.v. cookies.

De informatie die Escape Retie verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Escape Retie niet toegestaan om de persoonsgegevens van de betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op één of andere wijze openbaar te maken.

De betrokkene gaat akkoord dat Escape Retie de betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de betrokkene dit kenbaar maken.

Escape Retie behoud zich het recht voor de overige gegevens van de betrokkene geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 7- Rechten van betrokkene:

Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van Escape Retie kan worden gevergd.

De betrokkene kan op ieder gewenst moment Escape Retie verzoeken via info@escaperetie.be, om de persoonsgegevens van de betrokkene te verwijderen.

Escape Retie biedt de betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens wordt middels dit privacy beleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de betrokkene.

Artikel 8- Doorgifte aan derden

Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Escape Retie heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met relevante derde partijen wie toegang hebben tot de persoonsgegevens in het kader van het verwerken van de bestelling.

Doorgifte aan derden zal in ieder geval plaatsvinden in het kader van het tezamen brengen van aanbieder en afnemer en het verwezenlijken van het doel van Escape Retie.

Artikel 9- Contact en afhandeling klachten

Escape Retie biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.

Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@escaperetie.be.

Artikel 10- Wijzigingen privacy beleid

Escape Retie behoudt het recht om dit privacy beleid aan te passen

.