Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie en klanten die gebruik maken van de diensten, faciliteiten en producten die de organisatie aanbied.

OVER ONS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten die met Escape Retie worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een boeking plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, en alle geschillen tussen ons worden uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten.

Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden, en alle transacties met Escape Retie zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Met 'de onderneming', 'wij' of 'ons/onze' wordt steeds verwezen naar Escape Retie. Met 'de klant' wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL's die eigendom zijn van Escape Retie.

Escape Retie escape games is een project van Hiltech (BE 0702.840.521).

RESERVEREN

Reservaties kunnen via de website (escaperetie.be), telefonisch of via E-mail gemaakt worden. Een reservatie wordt steeds via E-mail bevestigd. Als deze niet ontvangen is dan is de reservatie niet correct verlopen. Mogelijks is de bevestiging in de spamfolder terecht gekomen. Bij het plaatsen van een boeking gaat u altijd akkoord met deze Algemene Voorwaarden..

Het aantal toegelaten personen in de kamer is minimum 2 en maximum 5.

VEILIGHEID

In noodgevallen (ongeval, plotselinge gebeurtenissen van dringende aard, …) kan de noodstop gebruikt worden. Bij het gebruiken van de noodstop wordt het spel onmiddellijk beëindigd.

In de kamer staan brandblussers ter beschikking, deze zijn geen onderdeel van het spel. Het onregelmatig gebruik zal aangerekend worden.

LAATKOMERS EN AFWEZIGHEDEN

Er wordt geacht minstens 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn. Bij laattijdige aankomst kan de speltijd verminderd worden. Voor we starten aan de escape room zal een briefing worden gegeven aan de deelnemers inzake veiligheid, het concept en het verhaal. Bij laattijdige aankomst kan de speltijd verminderd worden. Indien een groep meer dan 15 minuten te laat is of niet komt opdagen moet de reservatie alsnog betaald worden. Escape Retie behoudt zich in dit geval het recht om een factuur uit te schrijven die indien nodig via de gepaste weg geïnd zal worden.

ANNULEREN

Reservaties kunnen kosteloos gewijzigd of geannuleerd worden en dit minstens 24 uur op voorhand. Bij laattijdige wijziging of annulatie zal 50% van de kostprijs in rekening gebracht worden. Annuleren kan via het e-mailadres: info@escaperetie.be.

Per uitzondering is het op elk moment mogelijk om te annuleren in het geval dat een van de groepsleden symptomen van covid-19 heeft.

Als een vooraf betaling gedaan is dan zal de terugbetaling gebeuren onder de vorm van een waardebon, en niet in geld.

Escape Retie heeft de mogelijkheid om op elk moment de reservering te annuleren of te wijzigen.

FYSIEKE EN MENTALE GESTELDHEID

Wanneer je deelneemt aan een activiteit van Escape Retie moet je begrijpen dat je aan een niet-alledaagse bezigheid deelneemt. De escape game is spannend, maar niet fysiek uitputtend en dus ook geschikt voor mensen op oudere leeftijd. Indien u twijfelt over de fysieke of mentale gesteldheid van een van uw teamleden, kan u ons altijd op voorhand contacteren om dit te bespreken.

In geval dat wij twijfels heeft bij de fysieke of mentale gesteldheid van een persoon die zal deelnemen aan een van de activiteiten behoud Escape Retie zich het recht deze persoon de deelname te ontzeggen.

Deelname aan onze escape games is altijd op eigen risico.

U WORDT GEFILMD

In alle ruimtes hangen beveiligingscamera's. Deze camera's dienen er in eerste instantie voor om de ervaring te bevorderen, en groepen die geblokkeerd zitten binnen een uitdaging bij te sturen.

Daarnaast kan de moderator ook een oogje in het zeil houden met het oog op vandalisme of andere ongepaste zaken.

De beelden worden nooit opgeslagen en voor andere doeleinden gebruikt dan hierboven beschreven.

ALGEMENE AFSPRAKEN

Bij het zich akkoord verklaren van deze algemene voorwaarden verbindt iedere deelnemer zich ertoe zich redelijk te gedragen. Drank en drugsgebruik is ten allen tijde verboden tijdens de activiteit. Tijdens de activiteiten zijn de uitdagingen voornamelijk denkoefeningen. Bij sommige uitdagingen moet er iets verplaatst of verschoven worden, maar nooit zal daar kracht voor nodig zijn. Elke overdreven gebruik van mankracht zal dan ook als vandalisme beschouwd worden. Ook het bekrassen, verwijderen van lijm, verwijderen van schroeven wordt beschouwd als vandalisme. Voorwerpen waarvan aangeduid is dat ze geen deel uitmaken van het spel, dienen dan ook nooit aangeraakt te worden. Bij het overtreden van deze regels behoudt Escape Retie zich het recht om de geleden schade te verhalen op de veroorzaker, met een minimum van 50 EUR herstellingskosten. Bovenal moeten ten allen tijde de richtlijnen van de moderator gevolgd worden die alles opvolgt via de camerabeelden. Alle spelelementen staan ter beschikking van de speler. Het is verboden om spelelementen te beschadigen, te ontvreemden of te kopiëren. Eventuele schade zal aangerekend worden.

Het betreden van de escape room is volledig op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of gebeurlijke ongevallen met letsel of dood tot gevolg.

Wij voorzien afsluitbare lockers om diefstal te voorkomen. Het gebruik ervan is op eigen risico.

In heel Escape Retie geldt een algemeen rookverbod. Eender welke vorm van roken is dan ook niet toegestaan.

De organisatie is niet aansprakelijk bij invloeden van buitenaf, zoals stormschade, bliksem, waterschade, stroomuitval.

Persoonlijke gegevens van deelnemers (telefoonnummer, E-mailadres, …) zullen niet vrijgegeven worden aan derden en zijn enkel voor persoonlijk gebruik bestemd (klantadministratie, communicatie, promotiecampagnes)

DRANK EN DRUGS

Tijdens het spel is drugs- en/of alcoholgebruik verboden. Ook is het niet toegestaan deel te nemen aan een van de activiteiten van Escape Retie onder enige invloed van alcohol of drugs. Wanneer bij aanvang van het spel een medewerker van Escape Retie twijfelt aan de gesteldheid van een deelnemer, heeft de medewerker het recht deze deelnemer te weigeren zonder restitutie.

Bij vermoeden van alcohol-, drugsintoxicatie of agressief gedrag behouden wij ons recht om personen te weigeren. De kosten van het spel worden wel in rekening gebracht.

GEHEIMHOUDING

Oplossen van puzzels is het plezier van escape rooms dus gun andere mensen ook dit plezier en vertel ze over je ervaring, maar verklap niet de geheimen.

Mobiele telefoons, camera's, fototoestellen of andere toestellen waarmee film- en beeldfragmenten genomen kunnen worden, zijn niet toegestaan in de escape room.

LEEFTIJD

Spelers dienen bij voorkeur minimum 16 jaar te zijn. Indien een speler jonger is dan 16 jaar, dient hij het spel te spelen onder begeleiding van een volwassene. Bij twijfel contacteert u ons best op info@escaperetie.be.

Een medewerker mag een groep de toegang weigeren, wanneer hij oordeelt dat en groep te jong of onvoldoende begeleid is door volwassenen om op een redelijke manier deel te nemen.

BETALEN

Betaling van de spelactiviteit zal geschieden voor aanvang van de activiteit. Indien niet mag toegang tot het pand ontzegd worden. Er kan cash betaald worden of via mobiele applicaties zoals payconiq. Er is geen betaalterminal aanwezig in de escape room.

Augustus 2020. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering

.